Regulamin

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz użytkowników, którym jest rankingkomisow.pl

Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu rankingkomisow.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

Usługodawca- osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi

Placówka –miejsce świadczenia usług przez usługodawcę

 

II. ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu rankingkomisow.pl . Korzystanie przez Użytkowników z serwisu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.

W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:

posiadać dostęp do sieci Internet,

posiadać przeglądarkę internetową : Chrome, Safari, IE, Opera, Firefox, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Usługodawcach oraz korzystać z wyszukiwarki.

Użytkownik może ponadto:

a) wystawiać opinie o Usługodawcach;

b) dodawać i poprawiać informacje o Usługodawcach i Placówkach;

c) uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach;

d) zgłaszać nadużycia.

Dodawanie opinii i informacji o Usługodawcach i Placówkach

a) opinie opatrywane są podpisem (Nickiem) Użytkownika.

b) opinie i informacje o Usługodawcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Usługodawcy.

c) opinie i informacje o Usługodawcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich

d) Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.

e) Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Usługodawców na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami  i ocenami.

g) Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

h) Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

i) Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.

j) Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.

k) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Usługodawców.

l) Usługodawca ma prawo wymagać od użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook.

ł) Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Usługodawcom

III. UCZESTNICTWO W SERWISIE

Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

Administrator świadczy następujące Usługi:

a) umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Usługodawcach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;

b) udostępnia wyszukiwarkę Usługodawców i Placówek;

c) powiadamia o nowych informacjach i opiniach;

d) umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Usługodawcom;

e) umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadania na zadane pytania;

f) umożliwia rezerwację terminu u Usługodawców i w Placówkach, które udostępniły taką możliwość.

Informacje i opinie o Usługodawcach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Administrator nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.

Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Usługodawcach i Placówkach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga zgody Administratora.

Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jedynie do celów tego serwisu.

Administratorem danych osobowych jest rankingkomisow.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

V. BLOKADA KONTA

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych Użytkowników.

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:

naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

VI. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

VII. REKLAMACJE

Postępowanie reklamacyjne:

a) Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi

b) Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Formularza Kontaktowego na stronie głównej.

c) Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

d) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator lub Moderator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

e) Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z użytkownikiem

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

Warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin
5 (100%) 1 vote